Urdd 100th Anniversary
0 Days
0 Hours
0 Minutes
0 Seconds

Calendr y Canmlwyddiant

Dathliadau canmlwyddiant yr Urdd

Dyma flas i chi ar galendr dathlu canmlwyddiant yr Urdd. Tamaid i aros pryd yn unig yw’r rhestr hon, felly cadwch lygaid ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r wefan lle bydd manylion ein dathliadau’n cael eu diweddaru’n gyson.

major events.jpg

Digwyddiadau Mawr

 • Parti Pen-blwydd yr Urdd ar ddiwrnod Cariad @ Urdd ac ymgeisio am ddau deitl Guinness World Records™ – 25 Ionawr
 • Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych. 30 Mai – 4 Mehefin
 • Gŵyl o fewn gŵyl Cynlluniau cyffrous i ddatblygu penwythnos olaf Eisteddfod yr Urdd, Sir Ddinbych wrth gynnal gŵyl o fewn gŵyl - mwy o wybodaeth i’w ddatgelu’n fuan.
 • Gemau Trefol - Dros dridiau ym mis Mehefin (10 - 12) bydd Bae Caerdydd yn cael ei drawsnewid gan ddod â phobl ifanc o bob rhan o Gymru at ei gilydd i gystadlu yn y campau trefol Olympaidd newydd, gyda chystadlaethau megis BMX a sglefr fyrddio.
 • Cynhadledd #FelMerch 5-6 Mawrth. Cynhadledd i ysbrydoli a grymuso merched rhwng 14 a 25 mlwydd oed.
 • Rygbi 7 bob ochr Urdd WRU - Twrnamaint rygbi ieuenctid mwyaf Cymru mewn partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru a gynhelir ar Gaeau Pontcanna, Caerdydd rhwng 4 - 8 Ebrill.
international.jpg

Rhyngwladol

 • Bwriedir dathlu rhannu’r 100fed Neges Heddwch ac Ewyllys Da drwy gyrraedd bob cwr o’r byd. 18 Mai. 
 • Ymweliad Côr yr Urdd i Alabama. Yn 2022 bydd Côr ieuenctid yn cael y cyfle i deithio i Alabama i berfformio, dysgu mwy am hanes hawliau sifil a chanu gospel. Daw’r cyfle yn sgil partneriaeth drawsatlantig yr Urdd gyda Phrifysgol Alabama ym Mirmingham. Y gobaith hefyd yw bydd modd i Gôr Gospel UAB deithio i Gymru er mwyn perfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.
 • Yr Urdd a TG Lurgan  - Yn dilyn lansio’r bartneriaeth hon ym mis Mawrth 2020 mae partneriaeth yr Urdd a phrosiect ieuenctid TG Lurgan o’r Iwerddon yn mynd o nerth i nerth. O fewn wythnos o ryddhau’r gân, gwyliwyd ‘Golau’n Dallu / Dallta ag na Solisesef addasiad Cymraeg a Gwyddeleg o’r gân boblogaidd ‘Blinding Lights’ dros 86,000 o weithiau ar draws ein platfformau, ac o fewn y mis roedd wedi cyrraedd 110,000. Y bwriad yn 2022 yw trefnu fod aelodau o’r Urdd yn mynychu gwersyll cynhyrchu draw yn yr Iwerddon a threfnu ymweliad tebyg yng Nghymru yn ystod yr haf. Cadwch lygad am berfformiadau byw yn ogystal!
 • Norwy - taith arbennig i Norwy i rai o aelodau’r Urdd. Datgelir mwy o fanylion yn fuan.
the arts exhibitations.jpg

Y Celfyddydau ac Adnoddau

 

 • Taith ysgolion yn addas i Gyfnod Allweddol 2 gan gwmni Mewn Cymeriad. Fe fydd sioe arbennig ‘Canrif Syr Ifan’ yn teithio o amgylch ysgolion ledled Cymru o fis Ionawr 2022 ymlaen.
 • Cyngerdd Dathlu Canmlwyddiant yr Urdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.
 • Partner i ŵyl NAFOW yn America - North American Festival of Wales . Fe fydd rhai o enillwyr Eisteddfod T 2021 ac Eisteddfod yr Urdd 2022 yn teithio i gymryd rhan yn yr ŵyl unigryw hon yn Philadelphia fis Medi.
 • Bydd casgliad o adnoddau addysg i ysgolion am waith yr Urdd ar wefan HWB ar gael o fis Ionawr 2022 ymlaen.
working in parnership.jpg

Gweithio mewn partneriaeth

 • Yr Urdd yw prif bartner trydydd sector Tîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad. Bydd y côr buddugol yng nghystadleuaeth Côr S.A.T.B. 14-25 oed (Aelwydydd) yn perfformio fel rhan o ddathliadau Tîm Cymru wrth i ni edrych ymlaen at Gemau’r Gymanwlad 2022 a gynhelir ym Mirmingham.
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hafan archif yr Urdd. Yn ystod y flwyddyn bydd arddangosfa o archif y Neges Heddwch ac Ewyllys Da, gweithdai yn cael eu cynnal i ysgolion ac arddangosfa o eitemau eiconig o gasgliad y Llyfrgell yn cael eu hamnewid yn rheolaidd yn ystod blwyddyn y canmlwyddiant.
 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd – Cyfle i weld gwrthrychau eiconig sy’n adrodd hanes a dylanwad yr Urdd mewn arddangosfa newydd.  
 • Arddangosfa am yr Urdd yn Amgueddfa Storiel, Bangor.
residential centcres.jpg

Gwersylloedd

Dyma gyfnod cyffrous yn hanes Gwersylloedd yr Urdd wrth i ni ddatblygu, ehangu a chynnig mwy o brofiadau nac erioed.

 • Agoriad ‘Calon y Gwersyll’ yng Ngwersyll Llangrannog yn dilyn buddsoddiad gwerth £5M. Bydd y datblygiad yn cynnig Neuadd Fwyta newydd sbon, bloc cysgu ychwanegol ac adnoddau newydd i gynnig y gorau i breswylwyr.
 • Pentre Ifan ar ei newydd wedd. Dyma fydd gwersyll amgylcheddol cyntaf Cymru gyda’r nod i sbarduno ac addysgu pobl ifanc i fod yn wybodus ac egwyddorol ynglŷn â’u hamgylchedd ac ysbrydoli eraill i ystyried eu heffaith hirdymor ar newid hinsawdd. Mi fydd y gwaith adnewyddu gwerth £1.2M yn trawsnewid pum adeilad y safle i Wersyll sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd ac yn cynnig llety en-suite i 55 person, yn ogystal ag ystafelloedd amlbwrpas, cegin awyr agored, cyfleusterau arlwyo ac ymolchi sy’n defnyddio pŵer solar, gardd-gegin a chyfarpar glampio.
 • Agoriad Canolfan Ddŵr newydd gyda chyfleusterau cyfoes ar safle Gwersyll Glan-llyn.
   
the media.jpg

Y Cyfryngau

 • Fel rhan o’r dathliadau mae cyfres deledu newydd yn cael ei chynhyrchu gan Boom Cymru i S4C. Cyfres fydd yn rhoi cyfle i deuluoedd, grwpiau o ffrindiau, cyd-weithwyr neu berthnasau  i deithio yn ôl mewn hanes i ddegawd gwahanol. Mae’r cwmni teledu yn edrych am bobl i fod yn rhan o’r cynhyrchiad, e-bostiwch llangrannog@boomcymru.co.uk os oes gennych ddiddordeb.
 • Bydd S4C yn darlledu amryw o raglenni drwy gydol y flwyddyn i adlewyrchu hanes, digwyddiadau a dathliadau’r flwyddyn.
 • Mae BBC Cymru yn un o bartneriaid yr Urdd gyda BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales yn bartneriaid darlledu’r parti pen-blwydd. Bydd y BBC hefyd yn sicrhau arlwy amrywiol i adlewyrchu'r dathliadau drwy gydol y flwyddyn.
   

Byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth am bob digwyddiad dros y misoedd nesaf. Os oes gennych ymholiad penodol gallwch gysylltu â ni helo@urdd.org neu os hoffech drafod cyfleodd phartneriaethau a nawdd cysylltwch â lydiajones@urdd.org

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×